Мегаплус комунал

Мегаплус комунал е програмски пакет за претпријатијата од комуналната сфера. Развиван е преку имплементација на бројни проекти поддржани од меѓународни институции, како што се:


 • Германска техничка соработка – Р. Германија
  quixote
 • SECO - State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland
  lay
 • KfW Development Bank
  things

кои во изминатиот период значајно помогнаа во институционалниот развој на претпријатијата од оваа област. Мегаплус комунал, како интегрирано (ERP) решение за потребите комуналните претпријатија, активно се користи во над 40 јавни претпријатија во 38 општини во Република Северна Македонија.

Мегаплус комунал Cloud е најновата верзија од програмскиот пакет за комуналните претпријатија. Се работи за ERP решение составено од 23 програмски модули, кои обезбедуваат висок степен на интеграција, дигитализација и мобилност на работните процеси. Според својата намена, програмските модули може да се поделат во неколку групи:


 • Сметководство
 • Наплата на услуги
 • Човечки ресурси и дигитална архива
 • Мобилност
 • Следење, анализа и планирање – носење одлуки
 • Грижа за корисниците

Cloud верзијата од програмскиот пакет развиена e со помош на современи компјутерски алатки што се користат за WEB и Cloud решенија.

Дигитална брошура MEGAPLUS COMMUNAL CLOUD