Едукација за средношколци


Курсеви за средношколци и студенти:


Ред.бр. Курс Бр.часови
1 Информатика 60
2 Англиски јазик 60
3 Германски јазик 60
4 Англиски јазик - дополнителна настава 60
5 Германски јазик - дополнителна настава 60

Содржини

  • Се работи по програми изработени според возраста и предзнаењата на учениците кои ги подготвуваат слушателите за полагање на меѓународно признати испити од областа на ИТ (ECDL) и Англискиот јазик и стекнување на соодветни меѓународно признати сертификати.
  • Програми од пакетот Microsoft Office 2010/2013
  • Електроника - специјални пакети за развивање креативни способности - Littlebits.
  • Обработка на слики, веб сајтови, анимации: Adobe (Photoshop, Dreamweaver, Flash...).
  • Бази на податоци и програмирање.
  • HTML5 & CSS3 - изработка на професионални веб сајтови.
  • Курсевите по Англиски јазик и Германски јазик - дополнителна настава се изведуваат по програмата од редовниот процес на образование со цел да им се помогне на слушателите да го подобрат успехот на училиште.

Начин на реализација

  • Динамика на наставата 1х2 часа неделно.
  • Времетраење: 7 месеци
  • Во наставата по Англиски и Германски јазик се користат учебници и работни тетратки оригинали или копии по избор на слушателите кои се плаќаат дополнително.