}

Едукација за деца


Курсеви за деца од 5 до 14 години:


Ред.бр. Курс Бр.часови
1 Англиски јазик и информатика 120
2 Информатика 60
3 Англиски јазик 60
4 Германски јазик 60
5 Англиски јазик - дополнителна настава 60
6 Германски јазик - дополнителна настава 60

Содржини

  • Се работи по програма изработена според возраста и предзнаењата на учениците.
  • Едукативни програми, програми од пакетот Microsoft Office 2010/2013, Adobe (Photoshop, Dreamweaver, Flash...)
  • Електроника - специјални пакети за развивање креативни способности - Littlebits.
  • Програмирање.

Начин на реализација

  • Динамика на наставата 2х2 часа неделно за курс ред.бр. 1, 1х2 часа неделно за останатите курсеви.
  • Времетраење: 7 месеци
  • Во наставата по Англиски и Германски јазик се користат учебници и работни тетратки оригинали или копии по избор на слушателите.