Megaplus Tender


Програмски пакет наменет обработка и следење на јавните набавки

Megaplus Tender е програмски пакет што комплетно го покрива процесот на создавање, евиденција, обработка и следење на јавните набавки според Законот за јавни набававки. Тој е наменет за сите субјекти кои се должни да ги спроведуваат своите набавки според овој закон.

Во него се опфатени следните елементи:

 • планирање на набавки (годишен план)
 • евиденција на решенија за јавни набавки
 • евиденција на повици за јавни набавки – тендери
 • евиденција и на записници од отворање на понуди
 • евиденција и евалуација на добиени понуди по тендери
 • изработка на ранг листи
 • изработка и евиденција на писма за известување за избор на најповоле понудувач-и
 • евиденција на жалби
 • евиденција на договори за испорака според тендери
 • евиднеција и следење на набавки според договори
 • евиденција на залихи и потрошувачка на артикли и услуги
 • електронски пренос на податоци за тендери до Бирото за јавни набавки
 • електронски пренос на податоци за тендери до Бирото за јавни набавки

Програмскиот пакет Megaplus Tender овозможува висок степен на автоматизација на набавките, како и лесен и брз увид во состојбата на реализацијата на договорите за испорака на добра и услуги.