Megaplus Regis


Програмски пакет за припрема за регистрација на возила

Пакетот е составен од следните програмски модули:

 • Технички преглед на возила
 • Припрема на документација за регистрација на моторни и приклучни возила
 • Благајна
 • Финансово книговодство
 • Изработка на опомени и тужби за неплатени побарувања
 • Исплата на плати
 • Основни средства

Megaplus Regis компетно го покрива работењето на Здруженијата на возачите и Авто-мото друштвата.

Во него се опфатени работните процеси:

 • евиденција на технички прегледи на моторни и приклучни возила
 • изработка, евиденција и наплата на припрема за регистрација на моторни и приклучни возила
 • наплата на готовина и издавање на фискални сметки
 • изработка на договори за плаќање на рати
 • изработка на фактури за жирално плаќање
 • изработка на зелени картони, полномошна и меѓународни возачки дозволи
 • евиднеција на долгувања/побарувања по разни основи
 • тужење за неплатени побарувања
 • пренос на податоци за осигурителните компании во електронси формат
 • евиденција на основните средства и пресметка на амортизација и ревалоризација
 • исплата на плати

Програмскиот пакет изобилува со разни (пропишани и оперативни) извештаи за интерна употреба (анализа, следење и планирање) како и за Фонд за патишта, Полиција и др.