ИТ референци

Во изминатите 3 години успешно реалзиравме низа проекти за компјутеризација на повеќе фирми од различни области:

 • „Автоцентар“ - Битола
 • „Модерна“ - Битола
 • „Бадемонт Ком“ - Битола
 • „БисАуто“ - Битола
 • „БисПромет“ - Битола
 • „Божур“ – Битола
 • „Вадол Комерц“ - Радовиш
 • Детска градинка „Рахилка Гонева“ - Свети Николе
 • „Електрогопет“ - Битола
 • „Елсоне код“ – Радовиш
 • „Здружение на возачи“ - Кавадарци
 • „Здружение на возачи“ - Неготино
 • „Здружение на возачи“ – Прилеп
 • ИГМ „Џумајлија“ - Лозово
 • ЈКП „Водовод“ - Илинден
 • ЈКП „Гази Баба“ – Гази Баба
 • ЈКП „Илинден“ - Илинден
 • ЈКП „Комуналец“ – Неготино
 • ЈКП „Врапчиште“ - Врапчиште
 • ЈКП „Зелениково“ – Зелениково
 • ЈКП „Сарај“ - Сарај
 • ЈКП „Скопска Црна Гора“ – Мирковци
 • ЈКПР „Услуга“ - Берово
 • ЈП „ИСАР“ - Штип
 • ЈП „Комуналец“ - Свети Николе
 • ЈП „Комуналец“-Крива Паланка
 • ЈП „Лозово“ - Лозово
 • ЈП „Пазари“ - Свети Николе
 • ЈП „Плаваја“ – Радовиш
 • ЈП „Водовод“ - Кочани
 • ЈП „Водовод и канализација“ - М.Брод
 • ЈП „Комуналец“ – Гостивар