Едукација референци

 • Матична и Универзитетска библиотека – Битола
 • “Киро Дандаро” - Битола
 • Општина Битола
 • Фабрика за Квасец и шпиритус – Битола
 • Медицински Центар – Битола
 • “Црвен Крст” – Битола
 • Завод за статистика, Подрачно одделение – Битола
 • Министерство за внатрешни работи – оддел ДБК-Битола
 • Проект на PHARE - Основен суд – Битола
 • Проект на PHARE – прекугранична соработка со Р. Грција
 • Проект “Призма” – “Пламбит” – Битола
 • ПС за КПДГ Меџитлија
 • Електродистрибуција – Битола
 • Јавни комунални претпријатија: Кочани, Крива Паланка, Берово, Делчево, Св. Николе, Сарај, Илинден, Гостивар, Неготино, Радовиш, Штип…
 • Здружение на возачи – Прилеп
 • Здружение на возачи – Кавадарци
 • Здружение на возачи – Неготино
 • Завод за здравствена заштита - Битола
 • Проект финансиран од Владата на РМ: “Македонија земја на информатичари” – бесплатна обука на 1370 граѓани на Општина Битола
 • АМД „Ѓорѓи Наумов” – Битола...